ISO 14001: 2015 Çevre Yönetim Sistemi

ISO 14001 çevre performansını iyileştirir

ISO 14001 sertifikası; çevre yönetim sisteminizin (ÇYS) gerek geliştirilmesinde, gerekse resmileştirilmesinde, mevzuata uygunluk ve tedarikçi gereksinimlerini karşılama yeteneğinden daha fazlasını sağlayacaktır.

ISO 14001, tüm sektörlerde her boyuttaki işletmelerin günlük işleyişlerini daha sürdürülebilir kılar. Sürdürülebilirlik sonuç olarak para tasarrufu, marka itibarının artırılması, çalışan bağlılığı, belirsizliğe karşı direnç ve aynı zamanda, değişime hızlı uyum yeteneği sağlar.

ISO 14001 standardı, işletmenizin tedarik, depolama, dağıtım, ürün geliştirme, imalat vb. birçok yönünü nasıl ele alacağınız konusunda size yol gösterir; bu sayede çevre üzerindeki olumsuz etkileri azaltır. Ayrıca acil müdahale, müşteri beklentileri, hissedarlar ve yerel toplulukla olan ilişkilerinizi nasıl yönettiğinizi değerlendirmenizi kolaylaştırır.

Organizasyonunuzun bugünkü işleyişine bağlı olarak, neyi nasıl yaptığınızın belgelendirilmesi dışında çok fazla değişiklik gerekmeyebilir veya daha verimli bir iş, maliyet veya atık azaltımına yol açacak ve hissedarları tatmin edecek bir takım değişiklikler gerektiği sonucuna varılabilir.

Yeni standardın faydaları

Stratejik çevre yönetimi

Faaliyetleri ve çevre ile ilgili iç ve dış konuların belirlenmesinde, bir kuruluşun bağlamını anlamayla ilgili yeni bir gereklilik var. Bu konuların Çevre Yönetim Sistemi (ÇYS) kapsamında da ele alınması gerekmektedir.

Liderlik

Üst-yönetimin, çevre yönetimi konusunda liderlik ve bağlılıklarını belirtme konusundaki belirli sorumlulukları da kapsayan yeni bir madde eklenmiştir. Üst-yönetim bu sorumluluğu başkalarına verebilir, ancakhesap verebilirliğiüstlenmek durumundadır.

Çevreyi korumak

Çevre politikası, ‘çevreyi koruma’ taahhüdünü içerecek olup,  ‘kirliliğin önlenmesi’ ve ayrıca sürdürülebilir kaynak kullanımı, iklim değişikliğinin azaltılması ve uyarlanması, biyoçeşitlilik ve ekosistemlerin korunması gibi ‘diğer’ taahhütleri de kapsamaktadır.

Çevre performansı

Asıl odak noktası, çevresel unsurların yönetimine ilişkin performansın geliştirilmesidir. Organizasyon, doğru göstergelerin kullanarak, çevre performansının değerlendirilmesindeki ölçütlere yönelik karar alacaktır.

Yaşam Döngüsü Yaklaşımı

Organizasyon, çevresel etkiler üzerindeki kontrol ve tesirini hammadde edinim/üretiminden hurda sürecine kadar sürdürmelidir. Bu bir yaşam döngüsü değerlendirmesi (YDD) yapma gerekliliği anlamına gelmez, ancak organizasyon kontrolü ve tesiri altındaki ürün/hizmet aşamalarını dikkatle ele almalıdır.

İletişim

İç ve dış iletişim üzerine yapılan vurgu ve her ikisinin eşit şekilde ele alınması standarda eklenmiştir. Dış iletişime ilişkin kararlar, uyum yükümlülükleri de göz önünde bulundurularak, organizasyon tarafından alınır.

ISO 14001: 2004 Geçiş

Halihazırda ISO 14001: 2004 sertifikası bulunan organizasyonlara, geçiş yapılacak yeni sürümün yayınlanmasından itibaren üç yıl süre verilmiştir. Bu geçiş dönemi, Eylül 2018’de sona erecektir.

ISO 14001 belgesi almak istiyorum. Ne yapmalıyım?

ISO 14001:2015 gereksinimlerini anlamanıza yardımcı olacak eğitimler veriyoruz. Ayrıca yöneticiler için bir günlük ve yarım günlük yönetim özetleri de sunuyoruz.

Uzmanlarımız geçiş sürecini yumuşak ve şeffaf hale getirmek için ISO 14001:2015 gereksinimlerine yönelik bir fark analizi yapabilirler. Bu sayede, organizasyonunuza, mevcut sistemlerin ve kontrollerin ISO 14001:2015 gereksinimlerini karşılama derecesini belirlemek veya gerektiğinde bir uygulama eylem planı oluşturmak için yapılandırılmış yardım sağlanmış olacaktır.